NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i virksomhetsplanen. Organisasjons-, kompetanse- og arrangementsutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen. 

Visjon

Padleglede for alle!

NPF sin visjon som skal være førende for all vår aktivitet og er grunnen til at vi gjør en innsats for norsk padling. Verdier - minner oss om hvordan vi skal opptre i forhold til våre løfter og skal være rettesnorer i alt vårt arbeid. De tre verdiene vi vil legge spesielt vekt på er:

 • Trygge
 • Rause
 • Nytenkende

Virksomhetside

Er en beskrivelse av hva NPF og klubbene skal drive med og for hvem:

«Norges Padleforbund skal være premissgiver av kompetanse til padling, uansett alder, nivå og idrettslig aktivitet. I norsk padling skal alle gis mulighet til å utøve sikker aktivitet ut fra sine ønsker og behov»

Hovedmål

Flere aktive medlemmer i robuste klubber!

Hovedmålet beskriver det vi sammen ønsker å oppnå innenfor tingperioden og på lengre sikt. Vi konkretiserer hovedmålet videre under innsatsområder for norsk padling, hvor måloppnåelse operasjonaliseres i delmål med oppgavefordeling.

Flere medlemmer styrker norsk padling som en aktiv samfunnsaktør, både lokalt og nasjonalt. Norsk padling arbeider for flere aktive medlemmer i alle grener, konkurranseformer, aktiviteter, kjønn, aldre, funksjonsnivåer og etnisk bakgrunn. Det er medlemmene som er kjernen i NPF og klubbene.

Godt miljø og engasjerte medlemmer vil gi bedre utvikling og resultater innenfor de målene vi har satt, i tillegg til samhold og motivasjon. Robuste klubber er en god ramme for å ta imot nye og ivareta eksisterende medlemmer. Hovedmålet innebærer at NPF prioriterer oppgaver som styrker og gjør klubbene mer robuste.

Gjennomgående tankegang i klubbene skal være å rekruttere, utvikle og ivareta medlemmene og gjennom gode aktivitetstilbud gi de som ønsker det muligheten til å prestere. Aktivitetsområdet vil variere mellom aldersgruppene, og aktiviteten skal skje innenfor trygge og stimulerende nivåer. NPF forstår robuste klubber til å være:

 • Klubben som har tydelig mål og strategi
 • Klubben er godt organisert med tydelig ansvarsfordeling
 • Klubben ivaretar de formelle lovpålagte krav og har god og forsvarlig drift
 • Klubben har god nok kompetanse og kontinuitet til det de skal gjøre
 • Klubben har et godt miljø der medlemmene trives
 • Klubben har engasjerte medlemmer som stiller opp for klubben
 • Klubben har et aktivitetstilbud som er tilpasset medlemmenes ønsker

Innsatsområder

Med innsatsområder mener vi de deler av organisasjonen som fortjener ekstra oppmerksomhet. Vi prioriterer spesielt følgende områder:

 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Arrangementsutvikling
 • Konkurranseaktiviteter

NPF og klubbene sine oppgaver speiler innsatsområdene i delmålene innenfor sine respektive nivå. Våttkort er et godt eksempel: Det er NPF som utvikler og drifter Våttkort, og det er klubbene som bruker dette systemet gjennom sine aktiviteter. Innsatsområdene må sees i sammenheng og kan i flere aktiviteter være overlappende. Rekruttering og inkludering av alle padlere, også de som har ulike behov for spesielle tilpasninger, samt fokus på flere aktive barn og unge er gjennomgående for alle innsatsområdene og all aktivitet i norsk padling. Det er NPF og klubbenes felles ansvar at dette ivaretas på en god måte.