Videregåendekurs Elv

Videregåendekurs elv

Hovedmål

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer.

Innhold

Kurset er tredelt og hver del har målsetninger som til sammen skal bidra til å nå hovedmålet.

Del 1 - 16 timer på våren.

Arbeidskravsanalyse og Kapasitetsanalyse. I løpet av disse to dagene går man blant annet gjennom en arbeidskravsanalyse for elvepadling. Det er en fordel at deltakerne får innsikt i denne arbeidskravsanalysen da dette bidrar til en bevisstgjøring av de forskjellige elementer innen elvepadling. På grunnlag av denne skal det settes opp en kapasitetsanalyse for hver enkelt deltaker. Denne danner igjen grunnlaget for hva utøveren skal konsentrere seg om under Del II av kurset. I den enkeltes kapasitetsanalyse skal det legges spesiell vekt på:

 • Rett frem teknikk.
 • Svingteknikk.
 • Strømskiller - traversering.
 • Balanse.
 • Surfing - bølger og valser.
 • Toppfart og evne til taktomslag.

Sikkerhet og risikovurdering. Underveis skal deltakerne få gjøre egne vurderinger av stryk og få sjansen til å være først igjennom. I dette blir sikring av hverandre et vesentlig poeng. Risikoanalyser blir brukt som verktøy.

Måletmed Del I er altså å få oversikt over deltakernes sterke og svake sider slik at deltakeren har noe å jobbe med i Del II frem mot Del III hvor man padler grad IV.

Del 2 - mellom første og andre helg.

Loggføring av minst 10 turer i perioden mellom Del I og Del III. Av disse 10 turene skal 5 av elvene være forskjellige. Disse elvene bør ligge rundt grad III til III(+) og kanskje opp mot IV(-) i noen partier. Når deltakerne loggfører turene er det viktig at subjektive aspekter tas med så vel som de objektive. I dette ligger at man noterer eget rutevalg ved vanskelige partier og hvordan dette gikk. I tillegg kan man ta med spesielle hendelser både med tanke på seg selv og andre man padler sammen med. Målet med dette er at utøveren skal bli seg selv bevisst på hva man foretar seg og hvorfor, samtidig som man må få øynene opp for hva som skjer med de andre gruppemedlemmene.

NB! Det er viktig at deltakerne får padlet minste antallet turer som er påkrevd før frammøte til Del III. Det som ligger til grunn for dette er at mye av nivåhevningen finner sted i nettopp Del II av kurset. Det er her utøveren tillegner seg erfaringer som kommer av mengdetrening. Dersom utøveren ikke har gjennomført minste antall turer har man ikke anledning til å delta på Del III. 9 turer er ikke godt nok.

Del2 - 16 timer på høsten.

Fokus på grad IV. Arbeidskravsanalysen og den enkelte deltakers kapasitetsanalyse finnes frem igjen. Dette settes sammen med en nivåhevning. I løpet av helgen skal det padles en klassisk grad IV elv. Eksempler på klassiske grad IV elver fås på forbundskontoret. Dette er meget viktig å følge opp da det erfaringsmessig har vist seg at hva man legger i grad IV varierer noe. Videre er det et vesentlig poeng at man i Norges Padleforbund har et felles utgangspunkt for kursene vi tilbyr.

Teknisk skal utøveren være i stand til å padle grad IV sikkert. I dette ligger at utøveren mestrer strykene og ser farene i de forskjellige partiene. Det er viktig å gi utøveren tid, og følge opp en dialog om hva man ser og gjør på elva.

Taktisk stilles det noe lavere krav til utøveren. Det forventes ikke at hver og en skal være i stand til å ha fullstendig oversikt over alle situasjoner under padling. Erfaringsmessig er det nok å tenke på seg selv når man er i en overgangsfase fra et nivå til et annet. Det er imidlertid viktig at alle vet å sikre hverandre når statiske situasjoner oppstår. Med dette menes at man skal kunne sikre hverandre med line fra land etter synfaringer der dette er nødvendig. Det forventes heller ikke at deltakerne skal legge seg i alle gunstige bakevjer for sikring av de andre. I første omgang holder det å treffe de større bakevjene, og eventuelt andre bakevjer som er essensielle for den enkeltes sikre padling.

Del 3 - 16 timer. I forbindelse med tilpasning til Trenerløypa legges det til en helg til for å møte krav til timetall med undervisning. Mer om dette kommer på kurset.

Krav til deltakelse

  • Grunnkurs
  • Sikkerhetskurs
  • Teknikkurs
  • Aktivitetslederkurs
  • Sikker rulle
  • Padlet i minst tre sesonger - minst 15-20 turer i sesongen
  • Komfortable med å ta vare på seg selv og andre ned grad 3 elv

Varighet

48 timer. I tillegg tiden det tar å padle turene som loggføres.

Organisering

-

Evaluering

Veileder foretar løpende evaluering av deltakeren.

Kurs-arrangør

NPF

Kurslærer

Veiledere i Norges Padleforbund. Per idag godkjennes aktuelle veiledere som skal holde denne typen kurs av Teknisk Komite Elv. Dette fordi formelle kvalifikasjoner er under utarbeidelse

Økonomi

-

Kommentar

- I forbindelse med tilpasning av Våttkortstigen til Trenerløypa (NIFs rammeverk), må det påregnes endringer på kurset i forhold til denne kursbeskrivelsen. Dette vil bli kommunisert til deltakerne på kurset 2017.