Historien bak Våttkort

Våttkort og Norges Padleforbund er en del av Norges Idrettsforbund og følger dermed rammeverket og kvalitetssikringen som ligger i Trenerløypa. Den er utviklet av Norges Idrettsforbund på oppdrag fra særforbundene, og skal sikre fellesidrettslige momenter i norsk trenerutdannelse.


Artikkelen er også publisert i bladet Padling.

Hvorfor og hvordan det startet

Alle har hørt om Våttkort, og mange av oss har skaffet seg det gjennom årene. Nå i 2022 har Norges Padleforbund faktisk delt ut rundt 200 000 Våttkort! Vi har spurt utviklingsleder i NPF, Thomas Pindard, om hvorfor og hvordan det hele startet!

Fra 1990 til 2000-tallet kom det stadig bedre padleutstyr på markedet i elvepadling.  Viktigst var kanskje at kajakkene ble kortere med mer volum. Dette førte til at man begynte å padle veldig krevende elver med mye vann, forteller Thomas. Det var en del uhell, også dødsulykker, både innen elvekajakk og rafting. Dette startet ideen om Våttkortstigen!

Vegg i vegg

Sportsdykking opplevde også alvorlige ulykker på denne tiden. Norges Padleforbund holdt til vegg i vegg med Norges Dykkeforbund og de var kommet litt lenger med HMS-arbeidet enn oss i Padleforbundet.

- På grunn av vår samlokalisering ble vi invitert inn i utfordringer og tankerekker, sier han. Etter hvert begynte det også å komme en del alvorlige ulykker under elvepadling, spesielt med utenlandske padleturister.

Dette var grobunnen for at flere padlere med Thomas Pindard i spissen begynte å diskutere om vi trengte et utdanningssystem i kajakk.

Et utdanningssystem blir til

- Rundt 2004 skrev jeg en artikkel basert på grundig gjennomgang av uhellene og ulykkene i elvekajakk, og det interessante er at denne er like aktuell i dag, fortsetter Thomas. Ved gjennomgang av ulykkene så vi flere fellesnevnere i forløpet før ulykken inntraff. Vi trengte helt klart et risikoreduserende utdanningssystem!

Den første utdanningsstigen

Arbeidet med den første utdanningsstigen startet på slutten av 1990-tallet.

-Vi begynte med elvekajakk og så på metodikken rundt sikkerheten. I starten trodde folk at vi ville lage et enkelt kurs, men vi så for oss en stige av flere kurs. Vi satt derfor sammen kursstigen for elv med progresjon i kursene slik at vi fikk en kursstige.

Så kom Våttkort

- Etter hvert vokste behovet også for en kursstige for havpadling. Rammeverket fra elv fungerte, og vi kunne fylle på med innhold for havpadlere. Med det kom ideen om en samlet kursstige. Våttkort ble lansert våren 2006. 

- For sikre god og motiverende formidling av padlekompetanse var det viktig å etablere trenerkompetanse i de forskjellige nivåene.  Det er kjempegøy å se at veldig mange ville holde Våttkortkurs. NPF har pr. i dag cirka 3500 padleledere fordelt på Aktivitetsledere, Turledere og Veiledere, som alle gjøre en fantastisk jobb for å spre motiverende og trygg padlekompetanse.

- Vi har hele tiden hatt dyktige og viktige samtale- og samarbeidspartnere, som for eksempel Idrettsforbundet, Idrettshøgskolen, Redningsselskapet, British Canoeing (BC, het tidligere British Canoe Union BCU), European Paddle Pass (EPP), med flere. Det var og er viktig å holde dialogen inn mot det internasjonale miljøet, samtidig som vi fikk god forankring i den norske frilufttradisjonen. Et bredt samarbeid med mange ulike aktører har vært en styrke med tanke på forankringen av Våttkort, samtidig som man er mer eksponert for gode og konstruktive innspill til utvikling.

HMS

- Våttkortstigen har et stort sikkerhetsfokus, målet er at padlere skal oppleve aktiviteten som trygg og motiverende. Med rundt 200 000 Våttkort ute (stadig økende) har vi et godt inntrykk av at modellen fungerer. Det er ingen alvorlige ulykker blant padlere som har Våttkort, men det er samtidig viktig med et kontinuerlig arbeid hvor vi holder oss oppdatert.

- Grunnlaget for sikkerhetsarbeidet tar utgangspunkt i lovpålagte krav i «Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)», og «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). I tillegg til å holde oss oppdaterte på padling, må vi holde oss oppdaterte på systematisk HMS arbeid. Dette hadde vi for eksempel fokus på under Veiledersamling i mars i år.

Åtte grener i Våttkort

- Per i dag er det åtte ulike grener i Våttkortstigen: Flattvann, hav, elv, kano, polo, surfski, livredning ute og packraft. Livredning ute er utviklet i samarbeid med NTNU og Redningsselskapet. I tillegg arbeides det med å få på plass en stige for Stand up Paddling (SUP).

- I tre av stigene, packraft, elv og kano, kommer det i tillegg et sikkerhetskurs mellom grunnkurset og teknikkurset. I utdanningsstigen er alle kurs og nivåer lagt opp slik at man kan gi seg på det nivået man er fornøyd med. Siden hver gren har en stige tilpasset grenens natur og utfordringer, så kan man ikke hoppe mellom kursene til de ulike grenene. Man må ta alle kursene i riktig rekkefølge for den grenen man ønsker å lære.

Oppdagende læring

- Alle kursstigene er bygget opp slik at deltakeren får erfaringsbasert kunnskap, fortsetter Thomas. Gjennom oppdagende læring får man inn padleteknikken og forståelse for risiko. Man kan som kursleder for eksempel fortelle at det er kaldt i vannet, men deltakeren får inngående kjennskap til det ved selv å være i vannet og prøve seg litt selv. Når dette er lagt riktig i padleundervisningen opplever deltakerne både motivasjon og mestring.

Introkursene er risikoreduserende!

- Introkurset på 3-4 timer er kjempebra, sier Pindard. Innsikten og leken er veldig viktig når det kommer til aktiviteter på og i vannet, også for voksne! En interessant og gledelig oppdagelse ved gjennomgang av statistikken er at når det skjer alvorlige hendelser innen havkajakkpadling, så er det ikke personer med Våttkort som er involvert. Introkursene er helt klart risikoreduserende, og har man dette så kommer man langt.

Kreve Våttkort ved utleie?

Thomas opplyser videre at dersom en bedrift eller et lag skal leie ut kajakker, så er man som utleier ansvarlig for at den som leier har fått informasjon om eventuell risiko. Utleier har informasjonsplikt om den iboende risikoen det er å ferdes på sjøen, i vann og vassdrag. -Mange aktører i Norge har valgt å imøtekomme denne informasjonsplikten ved å kreve Våttkort hos den som skal leie. Enkelte steder i landet er man nødt til å vise Våttkort for i det hele tatt å få leie kajakk!

Vårt samfunnsansvar

- Innføringen og gjennomføringen av Våttkort gjennom snart 17 år er en svært viktig del av samfunnsansvaret Norges Padleforbund har, sier han videre. Via Våttkort åpner man en god kanal med padling rett til alle potensielle padlere, uansett om man er med i en padleklubb eller ikke.

- Vi er godt fornøyde med gjennomføringen og ringvirkningene av Våttkortstigen, spesielt at stigen understøtter sikkerhet, ansvarlig ferdsel og folkehelse.

Alle NPF Våttkort-kurs må tas i riktig i rekkefølge fra og med Grunnkurs. Anbefalt tidsperspektiv i er:

  1. sesong: Introduksjonskurs/Grunnkurs/Teknikkurs
  2. sesong: Aktivitetslederkurs
  3. sesong: Videregåendekurs
  4. sesong: Veilederkurs

Tidsperspektivet er veiledende. Det er opp til Veileder på hvert enkelt kurs å ta den endelige beslutningen om deltakeren er kvalifisert.