Veilederkurs Elv

Veilederkurs elv

Hovedmål

Deltakeren lærer å planlegge og lede krevende padlekurs og turer. Etter endt kurs er deltakeren kjent med veiledning slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

Innhold

Del 1 Grunnleggende veiledning (første helg)

Del 1 organiseres som et opplegg der teori og praksis inngår i hverandre. Padlingen vil foregå i grad 3-4.

Målet med del 1 er dels å gjennomgå hvilke krav som stilles til veiledning innen elvepadling (kravsanalyse), dels kartlegge hvilke kapasiteter den enkelte deltaker besitter i forhold til dette (kapasitetsanalyse). Følgende momenter tas opp i løpet av del 1:

Veilederrollen.

Veilederen forventes å være ressursperson som fremmer elvepadling. I dette ligger å yte bidrag rettet mot rekruttering, aktivitet og sikkerhet innen padlemiljøet, samt utvise ansvarlighet under padleaktivitet. En Veileder må også være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere kurs i kursstigen til NPF for elvepadling.

Friluftsliv.

Padling som friluftsliv og idrett. Hva kjennetegner padling som friluftslivsaktivitet? Vektlegging av gode padle- og naturopplevelser.

Kursstigen og våttkort.

Kurssystemet og innholdet i læreplanene fra introduksjonskurs til Veilederkurs gjennomgås og diskuteres.

NPF - organisasjonen.

Tinget, styret, TK og klubbene. Info fra NPF; Web-sidene, generelt om aktivitet rettet mot padling.

Generell treningslære (kort og integrert del i det praktiske padleopplegget).

- Valg av aktiviteter. Variasjon, intensitet, varighet og progresjon.

- Anatomi og styrke. Musklene involvert i padlebevegelsen. Skader og restituering. Forebygging av skader.

- Utholdenhet og bevegelighet.

Teknikktrening på de ulike stadier; tilvenning, grov- og finkoordinering, automatisering, tilpasning.

Teknikktreningsmetoder.

hel/del-metoden, problemmetoden, instruksjonsmetoden, baning, variasjon. Tilbakemeldingsprosessen.

Instruksjons- og veiledningsmetodikk. Forsterkningsprinsippet, aktivitetsprinsippet, individualiseringsprinsippet, samarbeidsprinsippet, motivasjonsprinsippet.

Psykologi.

Gjennomgang av Halvard Føllesdal sitt skriv om "Psykiske faktorer ved veiledning/instruksjon av grupper." fra 1996.

Evaluering/Prøve.

Hjemmeeksamen i etterkant av teoriundervisningen.

Del 2 Sikkerhet og redning (andre helg)

Del 2 organiseres som en tur der det fokuseres på sikkerhet. Padlingen vil foregå i grad 3-4.

Målet med del 2 er at deltakerne skal kunne lede relativt enkle redningsoperasjoner. Alle deltakerne skal få sjansen til å lede en slik operasjon i løpet av kurset. Momenter som vektlegges:

1.Generelt om formasjoner i elven:

- strøm, bølger, valser, dropp, osv.

- Risikomomenter

- Synfaring og vurdering av risikomomenter.

- Gradering av elv.

2. Forebyggende sikkerhet:

- Utstyr - med vekt på sikkerhets- og redningsutstyr

- Padleferdighet, dagsform og vanskelighetsgrad.

- Synfaring og sikring.

- Gruppedynamikk og organisering.

- Lederskap og beslutninger

- Kommunikasjon

- Førstehjelp. Repetisjon hypotermi, drukning og hjerte-lungeredning.

3. Egenredning:

- Svømming i elv.

- Svømming i valser.

- Oppførsel i kritiske situasjoner.

4. Redning av andre - redningsoperasjoner:

- Bruk av line, linekasting

- Tauing

- Redning av padler (bevisst og bevisstløs), pinning, fotfanging, underspyling, live bait.

- Redning av utstyr.

Sikkerhet og HMS. Veileders rolle og ansvar på dette temaet. Aktuelle momenter:

1. Mål for tiltak rettet mot sikkerhet under gjennomføring av padleaktivitet

2. Organisering av aktiviteten

3. Kartlegging av risiko (risikoanalyse)

4. Gjennomgang av tiltak for å fremme sikker padling, samt håndtering av uforutsette hendelser under padleaktivitet

5. Kvalitetssikring av HMS-rutiner

Del 2 avholdes med tanke på at hver enkelt deltaker skal få en forståelse av hvilke sikkerhetsmessige krav som stilles til instruering og veiledning i elvekajakk, gjennomføre dette på en sikker måte, samt bli i stand til å iverksette redning ved behov.

Del 3 Veiledning i praksis (tredje helg).

Del 3 organiseres som en helgetur over tre dager. Padlingen vil foregå i elv grad 3-4.

Det tas utgangspunkt i den enkeltes kapasiteter og ferdigheter knyttet til temaene under del 1 og 2. Målet med Del 3 er at deltakerne får veiledet gruppa under krevende forhold. Situasjonsbestemt læring vektlegges. Følgende momenter inngår i læringsprosessen:

- Planlegging: hvor går turen, risiko, utstyr etc. -

  1. Denne delen er lik Sikkerhetskurset innholdsmessig (se Sikkerhetskurset for innhold), men det stilles høyere krav til deltakeren. Viktige poenger er:

Deltakerne skal kunne lede relativt enkle rednings­operasjoner. Alle deltakerne skal få sjansen til å lede en slik operasjon i elv i løpet av kurset.

Del 3 bør avholdes med tanke på at deltakerne skal avholde Sikkerhetskurs selv en gang.

Krav til deltakelse

  • Oppdatert sikkerhetskurs, videregåendekurs
  • Skråsikker rulle
  • Kan ta ansvar som gruppemedlem
  • I stand til å ha oversikt over en gruppe ved padling
  • Padlet i minst fire år, minimum cirka 15-20 padledager i sesongen av grad 3 eller høyere
  • Komfortabel med å lede ned grad 4 - og iverksette redning under slike forhold
  • Minst ett avholdt nybegynnerkurs
  • Noe aktivitetsledererfaring

Varighet

Del 1 skal ligge på et sted mellom 15 - 20 timer.
Del 2 skal ligge på et sted mellom 15 - 20 timer.
Del 3 skal ligge på rundt 30 timer.

Organisering

Veilederkurset avholdes normalt over tre bolker, som legges til helger. Den siste helgen er det behov for tre dager.

Evaluering

Fem evalueringskategorier:

· Hjemmeeksamen, et mindre skriftlig arbeide på et tema av relasjon til elvepadling.

· Refleksjonsnotat på egenprosess igjennom kurset.

· Egenferdighet. Vurderes gjennom kurset.

· Veiledning minst en dag må settes av til dette.

· Instruksjon. Eksamen siste dagen. En dag bør settes av til trening på dette.

Alle evalueringskategoriene må bestås.

Kurs-

arrangør

Norges Padleforbund

Kurslærer

Veiledere i Norges Padleforbund. Aktuelle veiledere godkjennes som skal holde denne typen kurs av Teknisk Komite Elv.

Økonomi

-

Kommentar

-