Introduksjonskurs Livredning

Mål

 Praktisere trygg ferdsel i, på og ved vann. Deltakeren introduseres for selvberging og livredning. 

Delmål

 1. Ferdes trygt ut i vannet og opp igjen.
 2. Flyte og orientere seg i vannet.
 3. Bruke redningsvest og flytevest på korrekt måte
 4. Svømme 20 meter på mage og rygg i kaldt vann med flytemiddel
 5. Gjennomføre svømming/ bading 
 6. Ilandføre jevnstor person 
 7. Kjenne til bruk av forlenget arm, redningsline, livbøye og andre flytemidler som kan være aktuelle å bruke innen livredning.
 8. Gjennomføre søk og hente opp gjenstand fra bunn
 9. Søke etter savnet person i vannet.
 10. Utføre hjerte-lungeredning (HLR). 
 11. Pedagogisk personale og andre relevante yrkesgrupper må kjenne til Rundskriv 1- 2008 (Utdanningsdirektoratet, 2015)

Krav til deltakelse

 Fysisk skikket til å være i vannet. Ellers ingen. 

Varighet

 3 timer.

Organisering

 Kveld eller halvdagskurs avhengig av arrangør. Utendørs livredningsprøve kan gjennomføres med våtdrakt om ønskelig. 

Evaluering

 Gjennomført.

Kursarrangør

 Universiteter og høgskoler/ NPF/Klubbene

Kurslærer

 Aktivitetsledere og Veiledere.

Økonomi

 Arrangør fastsetter kursavgift.

Kommentar

 Vannglede er i fokus. Teknikkene vises og læres på en kvalitativt pedagogisk måte som gjør deltakeren i stand til å mestre og finne glede gjennom bruk av vann som metode. 

 Kurslærer vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.