Klubbutvikling

Klubbene er kjernen i NPF! De fleste jobber med å fremme god padleaktivitet, det være seg hav, flattvann, elv, kano eller polo. Men mange sliter med å engasjere medlemmene, spesielt til å ta ansvar for oppgaver og aktiviteter.

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Mange klubber ønsker å tenke i nye baner for å få flere aktive medlemmer og større aktivitet. Noen ønsker å starte opp med flere aktiviteter, andre ønsker å få flere medlemmer som for eksempel yngre eller bevegelseshemmede. Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling. Klubbens medlemmer og styret beskriver klubbens situasjon i dag, og deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli. Deretter jobbes det med virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.

Basert på tilbakemelding fra klubbene og våre erfaringer foreslår vi følgende temakvelder tilpasset hver enkelt klubb:

Her er noen forslag til aktuelle tema/problemstillinger, men husk at det er opp til deg og din klubb hva dere vil diskutere. Poenget er tema som kan hjelpe dere i å bringe klubben videre. 

 • Klubbesøk
  • Her reiser vi ut til klubben og oppretter en nærmere kontakt. Dette kan være så enkelt som å være med på en klubbtur, trening eller ha en samtale med styret i klubben. Målet blir å finne en felles plattform for videre utvikling av klubben.
 • Handlingsplan
  • Vårt mål er robuste padleklubber. Da må klubben ha en handlingsplan som sikrer målrettet arbeid over tid. Det betyr en målsetting som er kjent for alle, gjerne i form av et slagord. En handlingsplan kan være det samme som en terminliste, men også en plan for styrearbeid, dugnader, arrangementer og rekruttering.
 • Verdiprosess
  • En verdiprosess omfatter klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé og hovedmål. Denne prosessen bør involvere flest mulige medlemmer. Dette vil skape best eierskap til det som utarbeides. Prosessen innledes med en GAP-analyse og deltakerne jobber frem sine meninger gjennom IGP-metoden. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget.
 • HMS
  • For å ivareta sikkerheten og standardisere hvordan klubbene jobber med risikoledelse tilbyr NPF en temakveld med HMS-arbeid. Under møtet skal det bli gått gjennom gjeldende lover og forskrifter. Videre skal det gjennom en gruppeprosess utarbeide et mål for HMS-plan, ansvars- og oppgavefordeling i klubben, samt hovedvekt på ROS-analyse.
 • Turskiltprosjektet
  • Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til padleruter. Formålet med Turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Egne veiledere i klubbutvikling

Vi har utdannet egne NPF Veiledere i klubbutvikling for å hjelpe dere. De kan bistå klubben gjennom en prosess der dere konkretiserer hvor dere er og hvor dere vil. I løpet av en klubbutviklingskveld inviteres alle medlemmene til å delta i en demokratisk prosess hvor hvert enkelt medlem bidrar.Ofte får de et større eierskap til egen klubb. I tillegg er dette både sosialt og morsomt. 

Klubbveiledernes rolle

Klubbveiledernes rolle er å styre prosessen, ikke innholdet.Vi har dessuten kunnskap om ulike tilbud fra idrettsråd/idrettskrets slik som kurs for styret, støttesmuligheter, samarbeidsmuligheter samt oversikt over hvordan ting utføres i andre klubber.

Hvilke forberedelser?

Distribuere denne informasjonen til alle deltagerne slik at de er klar over hva de går til. Den som er ansvarlig fra klubbens side må sørge for at folk møter opp. Vi må ha et sted å være og eventuelt bevertning.  Gjeldende visjon, mål eller målsetning samt handlingsplan (hvis dette er laget) for klubben tas med og kopieres for utdeling. Det er viktigat klubbleder eller en i ledelsen fyller ut kartleggingsskjema og sender det tilbake til klubbveileder i forkant.

Kontakt: martin@padleforbundet.no

Klubber kan også henvende seg til nærmeste idrettskrets for å få kompetanse innenfor spesifikke områder:
Klikk her for å komme til NIF Klubbguide.