Politiattest

Politiattest i NPF
Generalsekretær håndterer politiattester i NPF. Det presiseres at generalsekretær har taushetsplikt i forhold til informasjon man måtte få kjennskap til.

Attester som er fremvist skal ikke lagres i NPF.

Det skal lagres opplysninger om hvem som er avkrevd politiattest, at den er fremvist og dato for fremvisningen. Nye personer må legges inn i oversikten.

Husk at Padleforbundet skal utstede en «Bekreftelse på formålet med Politiattest» før søknaden sendes.

Bakgrunn
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Ordningen i korte trekk:

  • Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for NPF som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
  • Forbundsstyret har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging
  • Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis og kan gjøres elektronisk for alle.
  • Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i forbundet som er ansvarlig for politiattester.  Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.  Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos NPF.
  • Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/