Klubbundersøkelse Barn og unge

19.06.2018 11.15.17

På padletinget i 2017 ble det enstemmig vedtatt at det i tingperioden skulle økes antall medlemmer under 19 år til 5000. Dette er et tydelig resultatmål som krever innsats fra både forbundet sentralt og i klubbene. Styret i NPF ønsket å kartlegge klubbenes ambisjoner og rammer for å bidra til dette målet som innebærer en nær dobling av antall barn og ungdom. Kartleggingen ble gjennomført ved en Questback til klubbene der temaet var rekruttering av barn og unge. Alle klubbene i forbundet ble invitert til å være med på undersøkelsen, og mange tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Vi ser at det er varierende hvor mye hver enkelt klubb velger å fokusere på barn og ungdom, men at det i flere klubber er mye bra aktivitet! Det er jevnt over god tilgang på utstyr og treningsområder for barn og ungdomsaktivitet ute i klubbene, noe som danner et godt grunnlag for å gi et bra tilbud.

 

 

 

Undersøkelsen ble rullet ut til klubbene i mars og resultatene ligger nå klare. Hovedfunnene kan oppsummeres i fire sentrale elementer som går igjen hos klubbene:

1. Vilje / ønske

- Blant de deltakende klubbene i undersøkelsen har kun 41,5% av klubbene et tilbud til barn og unge i dag. 
- Av de klubbene som ikke hadde et tilbud til barn og unge, ønsket majoriteten å starte opp et tilbud. Med andre ord er det en god positivitet ute i klubbene og viljen er til stede!

2. Kapasitet

Det er et hinder for klubbene at de ikke har nok resurser i form av kapasitet på trener og resurspersonsiden.
- Klubbene har trenere / aktivitets- og turledere, men ikke nok til å dekke medlemmene sitt behov
- Det er en gjengånde utfordring i mange av klubbene når det kommer til å skape nok engasjementet for å bidra i klubbene

3. Gode tilbud

- Av klubbene sin oppfatning har forbundet gode tilbud og tiltak, herunder ble følgende barn og ungdomstilbudene vurdert:
(Klikk inn på tilbudene for å lese mer)

Introduksjonskurs UNG
Grunnkurs UNG
Teknikkurs UNG
Aktivitetsleder UNG
Etterutdanning (EtU) UNG
Påskesamling
Breddesamling
Sommerleire
NM / NC / regionsmesterskap / klubbmesterskap


4. Kjennskap

- For å øke rekrutteringen viser undersøkelsen at det i førsteomgang er mest å hente i å få de gode tilbudene kommunisert og ut i klubb.
- Tilbudene er gode, men forbundet har en tydelig utfordring med å nå ut til klubbene og medlemmene med disse tilbudene.

Veien videre:

Klubbutvikling vil kunne styrke mange av klubbene betraktelig og medføre at de står bedre rustet til å starte opp / utbedre tilbudet for barn og unge. Klubbutviklingsbesøk (med tema tilpasset hver enkelt klubb) et godt tiltak for å øke rekrutteringen i klubb. Sentralt vil forbundet jobbe aktivt for å nå ut med de gode tilbudene og tiltakene slik at de blir kjent og benyttet ute i klubbene.

Har din klubb lyst til å starte opp et barne- og ungdomstilbud, eller har utfordringer med å få inn nok trenere og resurspersoner? Ta kontakt, så hjelper vi dere i gang!

Tags: #Hav , #Elv , #Flattvann , #Kano , #Polo , #Ungdomspadling , #Generelt